Schooljaar
Het schooljaar loopt gelijk met het schooljaar van de basisscholen. Aan het begin van het schooljaar ontvangt de leerling(e) een jaarprogramma, waarop alle vakanties en ander vrije dagen staan vermeld. We sluiten hierbij aan op de schoolvakanties.


Aanmelding
De leerling wordt aangemeld door het inschrijfformulier op de website van de fanfare in te vullen: www.fanfarenistelrode.nl


Plaatsing
Geplaatste leerlingen ontvangen voor aanvang van het schooljaar bericht over dag en tijd van de eerste les. Jaarlijks vragen wij per e-mail of de lesovereenkomst voor de instrumentale lessen kan worden verlengd met 1 schooljaar.


Uitschrijving
Uitschrijven van leerlingen kan uitsluitend met ingang van het nieuwe schooljaar. Jaarlijks dient een eventuele opzegging vóór 1 juli schriftelijk/per e-mail door de ouder(s)/verzorger(s) te geschieden bij commissie Opleidingen, opleidingen@fanfarenistelrode.nl. Tussentijds uitschrijven kan slechts in geval van verhuizing naar een plaats buiten Nistelrode en langdurige ziekte (langer dan drie maanden) van de leerling. Een verzoek hiertoe moet schriftelijk en met vermelding van reden worden gedaan aan fanfare St. Lambertus Nistelrode. Er is alleen in deze gevallen recht op restitutie van lesgeld.


Leermiddelen en examen
Het eerste lesboek en ander benodigd lesmateriaal zijn bij de kosten inbegrepen. Een tweede en daarop volgende lesboeken zijn voor rekening van de leerling(e).
De examenkosten kosten worden grotendeels door de fanfare betaald, het overige deel betaalt de leerling(e) zelf.


Absentie
Indien een leerling niet op les kan komen, dient dit vooraf en rechtstreeks aan de docent te worden gemeld.


Rapportage/examens
Tweemaal per jaar, in de maand december en de maand juni/juli, ontvangen leerlingen een rapport. Aan het eind van iedere fase kan de leerling een examen afleggen. Deelname aan een examen is altijd in overleg met de docent. Na het succesvol afleggen van het examen ontvangt de leerling een muziekdiploma.